Zapraszamy przez cały rok!

 

Już czas zaplanować Święta Wielkiej Nocy zobacz oferte

Więcej…

Zobacz film z naszego gospodarstwa!

Dodaliśmy galerie zdjęć. Dzieje się u nas !

Dla każdego coś miłego.

Zobacz: GALERIE

Zapraszamy o każdej porze roku !

Chmielno, 07.02.2017

Henryk Kostuch

Nikodem Kostuch

ul. Wiejska 1,

83-333 Chmielno

Dane identyfikacyjne zamawiającego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 1. Wybudowanie sortowni owoców z zapleczem magazynowym o pow. 815,87 m2 w miejscowości Chmielno.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, infrastrukturalnych,

 • wykonanie prac wykończeniowo – porządkowych po zrealizowaniu robót budowlanych,

 • wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przy końcowym odbiorze dokumentacji powykonawczej.

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego został określony w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 1. Jednocześnie informuję, że projekt budowlany na potrzeby sporządzenia oferty dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godz. od 08:00 do 15:00.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – zamawiający zweryfikuje na podstawie danych zawartych w bazie CEIDG oraz KRS.

 • Oświadczenie Wykonawcy, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa Robót budowlanych, w tym w szczególności Robót będących przedmiotem niniejszego Zapytania i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, a także sprzęt niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków w ramach składanej propozycji handlowej – zamawiający zweryfikuje na podstawie w/w oświadczenia.

 • Ponadto Wykonawca winien oświadczyć, że personel Wykonawcy posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe – zamawiający zweryfikuje na podstawie w/w oświadczenia.

 

Nie spełnienie któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu doprowadzi do odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty następujące kryteria:

1

Cena netto

70 %

2

Termin realizacji zamówienia

30%

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji

 • Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt

 • Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt

 • Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt

(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.)

Punkty zostaną przeliczane w następujący sposób :

Dla kryterium „Cena” :

 • Oferta nr 1 -3pkt x 70% = 2,1pkt

 • Oferta nr 2 - 2pkt x 70% = 1,4 pkt

 • Oferta nr 3 -1pkt x 70% = 0,7pkt

Dla kryterium „Termin realizacji zamówienia”

 • Oferta nr 1 -3pkt x 30% = 0,9pkt

 • Oferta nr 2 - 2pkt x 30% = 0,6pkt

 • Oferta nr 3 -1pkt x 30% = 0,3pkt

Następnie punkty zostaną dodane, a ich suma zostanie podana pod pozycją „Łącznie”.

 

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy oferenci przedłożą taką samą ofertę pod względem kryterium CENA lub TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zostaną im przyznane 2 punkty za dane kryterium. Jeżeli oferty dwóch oferentów będą takie same pod względem danego kryterium, a trzecia oferta będzie korzystniejsza, oferent otrzymuje 3 punkty, jeżeli mniej korzystna 1 punkt.

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo – zgodnie z art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 15/12/2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (…). 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

Dzień

Miesiąc

Rok

21

02

2017 1. Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

Dzień

Miesiąc

Rok

30

11

2018

 

 1. Ofertę należy złożyć w:

 1. Siedzibie zamawiającego:

Henryk Kostuch, Nikodem Kostuch

ul. Wiejska 1

83-333 Chmielno

lub

 1. Siedzibie osoby upoważnionej do przeprowadzenia w naszym imieniu postępowania ofertowego:

Dariusz Zalewski

ul. Pomorska 18A/31

80-333 Gdańsk

Nr. tel. (+48) 607-193-630

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres, adres mailowy

 

 1. Akceptowane formy składania ofert: osobiście, e-mail, przesyłką pocztową.

 

Uwaga:

 1. Ofertę złożoną osobiście uważa się za złożoną w terminie jeżeli zostanie złożona w siedzibie zamawiającego lub osoby upoważnionej do dnia 21 lutego 2017 r.

 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie jeżeli wpłynie ona do siedziby zamawiającego lub osoby upoważnionej do dnia 21 lutego 2017 r.

 3. Ofertę przesłaną drogą e-mail uważa się za złożoną w terminie jeżeli wpłynie ona na skrzynkę pocztową pod wskazany adres e-mail do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 23:59.

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 1. Dane identyfikujące oferenta

 2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)

 3. Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

 4. Wartość oferty neto,

 5. Termin realizacji zamówienia,

 6. Termin ważności oferty,

 

 1. Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą w stosunku do treści oferty w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zamiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (konieczność wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia).

 3. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi oraz nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w realizacji zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie.

 4. Ewentualna zmiana terminu realizacji zamówienia możliwa tylko za zgodą zamawiającego i w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku jego niezaakceptowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 6. Zastrzega się możliwość rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


ZAŁĄCZNIKI:

Spływ kajakowy z "Chłopem"

Teraz na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 

OPŁATY

Opłata klimatyczna

1,50 zł osoba/doba

Święta Wielkiej Nocy

Święta Wielkiej Nocy w Chmielnie

Serdecznie zapraszamy na Świąteczny Pobyt Wielkanocny na Kaszubach

Zobacz: Szczegóły Oferty Wielkanocnej

najważniejsze!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY....
przez cały rok.
Gwarantujemy niezapomniane wrażenia.

Kto do Chmielna raz przybędzie,
ten tu zawsze wracać będzie !!!

O agroturystyce

Agroturystyka i agroturyzm

Słowo "agroturystyka" czy "agroturyzm" kilka lat temu osiągało apogeum popularności.

Wystarczyło mieć domek na wsi, np. na Kaszubach i już można było reklamować swoje noclegi czy pokoje.

Często taki dom stał na osiedlu, na działce 600 czy 700m2 i z wsią jako taką,
z rolniczym gospodarstwem nie miał nic wspólnego.

Gospodarstwo agroturystyczne U CHŁOPA jest czymś zupełnie innym,
jest prawdziwym gospodarstwem rolnym (uprawy polowe, zwierzęta gospodarskie, hodowlane),
wzorcem agroturyzmu.

Goście zainteresowani prawdziwą agroturystyką na Kaszubach (a zwłaszcza ich dzieci)
mogą przyjrzeć się - korzystając z noclegów w naszych pokojach - "jak żyje" takie gospodarstwo a nawet pomagać w prostych pracach polowych.

Wielką frajdą dla dzieci są żywe zwierzęta,
które w każdym prawdziwym gospodarstwie agroturystycznym są oczywistością.

Zobacz też obiekty "Gospodarstwa agroturystycznego U CHŁOPA"

W Chmielnie, najpiękniejszym miejscu Kaszub oferujemy piękne pokoje na piętrze z widokiem na jezioro.

Nasza oferta agroturystyczna jest aktualna przez cały rok.
Serdecznie zapraszamy!

Tagi:

 

 • Noclegi w Chmielnie,
 • Pokoje na kaszubach (Chmielno)
 • Sala weselna nad jeziorem
 • Sylwester. Kaszuby. Chmielno

 

Wielkanoc na Kaszubach

Choć za oknami jeszcze zima to pragniemy podkreślić,
że nasza oferta spędzenia Świąt Wielkiej Nocy na Kaszubach w Chmielnie jest wciąż aktualna:
Oferta Wielkanocna

Serdecznie zapraszamy na Świąteczny pobyt Wielkanocny na Kaszubach!

REZERWACJA

Potwierdzenie rezerwacji: wpłacenie zadatku
w postaci 30% kosztów (przelew lub przekaz)
KONTO:
Bank spółdzielczy w Sierakowicach
Oddział Chmielno
Nr konta: 91 8324 0001 0032 1512 2000 0010
Pozostałe płatności gotówką w dniu przyjazdu

KONTAKT
E-mail:
uchlopa14[at]wp.pl
tel. kom: 604 595 158

Współpracujemy z: